ارتباط با ما

سازمان اطلاعات و ارتباطات شهرداری اراک

آدرس : اراک،کوی مسکن،میدان مهندس،سازمان فن آوری اطلاعات و ارتباطات

تلفن : ٣٣١٢٨١٢٠

کد پستی : ٣٨١٩٧٩۴۶٣۶

فکس : ٣٣١٢٨١٠۴

ایمیل : fava@arak.ir

اینستاگرام : instagram.com/smartarak

ارتباط با ما

سازمان اطلاعات و ارتباطات شهرداری اراک

آدرس : اراک،کوی مسکن،میدان مهندس،سازمان فن آوری اطلاعات و ارتباطات

تلفن : ٣٣١٢٨١٢٠

کد پستی : ٣٨١٩٧٩۴۶٣۶

فکس : ٣٣١٢٨١٠۴

ایمیل : fava@arak.ir

اینستاگرام : instagram.com/smartarak