درباره ما

معرفی سازمان فن آوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اراک

ارتقا کیفیت زندگی شهروندان ، ارائه خدمات مطلوب شهروندی و حرکت در مسیر تحقق شهر هوشمند اهم اهداف سازمان فن آوری اطلاعات شهرداری اراک است.لذا همواره سعی شده تا با تفکری به روز و برخورداری از دانش و فناوری‌های نوین، بهترین خدمات تسهیلگر به شهروندان ارائه شود.

سازمان فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) شهرداری اراک باهدف هدایت و نظارت بر فعالیت‌های شهرداری و کلیه سازمان‌ها و موسسات و شرکت‌های تابع یا وابسته به شهرداری درزمینهٔ فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات، فراهم آوردن امکانات و زیرساخت‌ها برای تشکیل شبکه‌های اطلاع‌رسانی و داخلی، بانک‌های اطلاعاتی، سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی، تولید آمار و اطلاعات و ارائه گزارش توصیفی تحلیلی و ساماندهی نظام گردش آمار و اطلاعات از عملکرد شهرداری همچنین آموزش، امور هوشمند سازی و ارتباطات ،فرهنگ‌سازی و به‌کارگیری همه امکانات و ظرفیت‌ها در جهت نیل به شهر الکترونیک و توسعه ICT در مدیریت شهری، افزایش بهبود سیستم‌ها و افزایش بهره‌وری، بازارشناسی و بازارسازی برای فعالیت‌های بازرگانی و درآمدزایی ایجاد شده است.

با توجه به این که  طی سال های گذشته تغییراتی در نحوه تامین خدمات رسانی به شهروندان به وجود آمده است.همچنین اهداف آرمانی دولت الکترونیک، بحث شهرداری الکترونیک با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدیریت شهرداری مطرح شده بر این اساس، نیاز تدوین طرح جامع (ICT) شهرداری عنوان شد ، درهمین راستا سازمان که بالغ بر یک دهه  تحت عنوان اداره انفورماتیک شهرداری مشغول به کار بود در سال ۹۶ با توجه به روند گسترش حجم کاری پیشنهاد تغییر نام اداره به «سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اراک» مطرح  وبا تصویب شورای اسلامی شهر ،  به عنوان سازمان فن آوری اطلاعات و ارتباطات به خدمت گذاری مشغول شد.

این سازمان از قسمت های ، سخت افزار، نرم افزار، آمار، GIS، امور هوشمند سازی و ارتباطات، معاونت اداری مالی و خدمات عمومی تشکیل شده است.
سازمان فاوا برای تحقق اراک هوشمند و شهرداری دیجیتال با رسالت سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی راهبردی، نظارت و پایش فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اراک، همچنین ایجاد و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و سخت‌افزاری و سرویس‌های نرم‌افزاری داده‌ای با بهره‌گیری از مناسب‌ترین فنا‌وری‌های نوین برای خدمات باکیفیت اقدام می‌نماید. این مهم با تکیه‌بر نیروی انسانی متخصص، ظرفیت‌های کارآمد موجود، نوآوری، مشارکت شهروندان و بخش خصوصی توانمند برای ایجاد شهری زیست‌پذیر صورت می‌پذیرد.

مهم‎ترین خدمات و فعالیت‌های سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اراک:
مهم‌ترین سرفصل‌های خدمات سازمان فناوری اطلاعات را می‌توان به بخش‌های زیر تقسیم نمود:

 •  خدمات برنامه‌ریزی و راهبری اراک هوشمند.
  •    خدمات نرم‌افزاری.
  •    خدمات اطلاعات مکانی.
  •    خدمات شهروندی.
  •    خدمات دیتا، اطلاعات، آمار و ارائه و پایش آن.
  •    خدمات زیرساخت‌های ارتباطی، مراکز داده و سخت‌افزاری و همچنین امنیت اطلاعات.
 •  خدمات برنامه‌ریزی، آموزش، پژوهش و خدمات مدیریت.

معرفی سازمان فن آوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اراک

ارتقا کیفیت زندگی شهروندان ، ارائه خدمات مطلوب شهروندی و حرکت در مسیر تحقق شهر هوشمند اهم اهداف سازمان فن آوری اطلاعات شهرداری اراک است ، لذا همواره سعی شده تا با تفکری به روز و برخورداری از دانش و فناوری‌های نوین، بهترین خدمات تسهیلگر به شهروندان ارائه شود.

سازمان فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) شهرداری اراک باهدف هدایت و نظارت بر فعالیت‌های شهرداری و کلیه سازمان‌ها و موسسات و شرکت‌های تابع یا وابسته به شهرداری درزمینهٔ فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات، فراهم آوردن امکانات و زیرساخت‌ها برای تشکیل شبکه‌های اطلاع‌رسانی و داخلی، بانک‌های اطلاعاتی، سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی، تولید آمار و اطلاعات و ارائه گزارش توصیفی تحلیلی و ساماندهی نظام گردش آمار و اطلاعات از عملکرد شهرداری همچنین آموزش، امور هوشمند سازی و ارتباطات ،فرهنگ‌سازی و به‌کارگیری همه امکانات و ظرفیت‌ها در جهت نیل به شهر الکترونیک و توسعه ICT در مدیریت شهری، افزایش بهبود سیستم‌ها و افزایش بهره‌وری، بازارشناسی و بازارسازی برای فعالیت‌های بازرگانی و درآمدزایی ایجاد شده است.

با توجه به این که  طی سال های گذشته تغییراتی در نحوه تامین خدمات رسانی به شهروندان به وجود آمده همچنین اهداف آرمانی دولت الکترونیک، بحث شهرداری الکترونیک با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدیریت شهرداری مطرح شده بر این اساس، نیاز تدوین طرح جامع (ICT) شهرداری عنوان شد ، درهمین راستا سازمان که بالغ بر یک دهه  تحت عنوان اداره انفورماتیک شهرداری مشغول به کار بود در سال ۹۶ با توجه به روند گسترش حجم کاری پیشنهاد تغییر نام اداره به «سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اراک» مطرح  وبا تصویب شورای اسلامی شهر ،  به عنوان سازمان فن آوری اطلاعات و ارتباطات به خدمت گذاری مشغول شد.

این سازمان از قسمت های ، سخت افزار، نرم افزار، آمار، GIS، امور هوشمند سازی و ارتباطات، معاونت اداری مالی و خدمات عمومی تشکیل شده است.
سازمان فاوا برای تحقق اراک هوشمند و شهرداری دیجیتال با رسالت سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی راهبردی، نظارت و پایش فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اراک، همچنین ایجاد و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و سخت‌افزاری و سرویس‌های نرم‌افزاری داده‌ای با بهره‌گیری از مناسب‌ترین فنا‌وری‌های نوین برای خدمات باکیفیت اقدام می‌نماید. این مهم با تکیه‌بر نیروی انسانی متخصص، ظرفیت‌های کارآمد موجود، نوآوری، مشارکت شهروندان و بخش خصوصی توانمند برای ایجاد شهری زیست‌پذیر صورت می‌پذیرد.

مهم‎ترین خدمات و فعالیت‌های سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اراک:
مهم‌ترین سرفصل‌های خدمات سازمان فناوری اطلاعات را می‌توان به بخش‌های زیر تقسیم نمود:

 •  خدمات برنامه‌ریزی و راهبری اراک هوشمند.
  •    خدمات نرم‌افزاری.
  •    خدمات اطلاعات مکانی.
  •    خدمات شهروندی.
  •    خدمات دیتا، اطلاعات، آمار و ارائه و پایش آن.
  •    خدمات زیرساخت‌های ارتباطی، مراکز داده و سخت‌افزاری و همچنین امنیت اطلاعات.
 •  خدمات برنامه‌ریزی، آموزش، پژوهش و خدمات مدیریت.